แสดงผลการทดสอบ Whitening Effect ของ Vital Bright Serum

test   เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการช่วยให้ผิวขาวกระจ่าง โดยวัดผลจาก3ตัวแปร ได้แก่ L parameter : เป็นค่าความสว่างของผิว โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของการตกกระทบและสะท้อนของแสงจากสว่างไปมืด โดยหากค่า L parameter เพิ่มขึ้น แปลว่าผิวมีความสว่างเพิ่มขึ้น b parameter : เป็นค่าความสว่างของผิวอีกค่าหนึ่ง โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของการตกกระทบและสะท้อนของแสงจากสีน้ำเงินไปสีเหลือง  โดยหากค่า b parameter ลดลง แปลว่าความเหลืองของสีผิวลดลง (ชาวเอเชียปกติมีผิวสีเหลือง) ITA : เป็นค่าการเกิดเม็ดสีของผิวหนัง ซึ่งแปลจากค่า L และ b parameterอีกที โดยหากค่า ITA เพิ่มขึ้น แปลว่าผิวมีการสร้างเม็ดสีลดลง จากผลการทดสอบจะพบว่า คือ การใช้ Vital Bright Serum อย่างต่อเนื่อง มีผลทำให้ผิวมีความขาวใสมากขึ้น (ค่า L parameter เพิ่ม) และลดการสร้างเม็ดสี (ค่า ITA เพิ่มขึ้น)อย่างมีนัยสำคัญ  แต่ไม่ทำให้ผิวสีเหลืองเปลี่ยนทำให้ดูผิวเป็นปกติ (b parameterไม่เปลี่ยนแปลง)
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×